ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ

သွပ်ႉဝႄး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ ၼႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇဢဝ်လမ်းၼမ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈပႃးတီႈ တၢင်ႇဢၼ်ႁင်းမၼ်း။ ၼၼ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ transclusion ဢမ်ႇၼၼ် templating' ၼႆသေတႃႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးတႃႇတေ ႁဵတ်းသင်ၸွမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ယူင်ႉလုပ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ။ (ထႅမ်းပလဵၵ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ မၼ်းၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းဝႆႉၼင်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ တီႈ မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇၼၼ်ႉယူႇ။)

တူၺ်း ၸွႆႈထႅမ်ႈ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ.

တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ၸိူဝ်းၸႂ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ တူၺ်းပႃး Wikivoyage:Template index