ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:တူဝ်ယေႃႈ

တူဝ်ယေႃႈၼႆႉ လႆႈသၢင်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵွင်ႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈ ၽႂ်းၽႂ်း။ ၶဝ်ပိၼ်ႇၸိၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်တႄႉမၼ်း။ {{shortcut}} ၼႆႉ ထုၵ်ႇၸႂ်ႉတီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တႃႇပိၼ်ႇၸိၸူး တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ။

ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ ၶွင် ပိၼ်ႇၸိ ဢၼ်မႃးတီႈ လွၵ်းၸိုဝ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ လွၵ်းၸိုဝ်ႈ-ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၸိူဝ်းဢၼ်မီး လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ပိူင်ၵၢၼ် လၢႆးသၢင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ

Shortcuts to policy pages
Actual page name Shortcuts
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Abbreviations Abbr
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ႁွင်ႈၶႅၵ်ႇ မႃးထိုင် arrivals
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Naming conventions (Article naming conventions) anc
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Article status as, article status
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Article status stats stats
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Article skeleton templates at
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Avoid negative reviews anr
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Be fair bf
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Breadcrumb navigation crumb, crumbs
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Collaboration of the month cotm
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Copyleft copyleft, copyright, copyrights, copyvio
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Consensus consensus
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Destination of the month dotm, otbp
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Destination of the month candidates/Banners dotm banners
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Don't tout dt, tout, detout
Wikivoyage:Don't tout (Marketers and SEOs sub-section) SEO
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:External links el, xl, extlink
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:External links#What not to link to what not to link to
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Use of pronouns fpp, 1st
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Geographical hierarchy geographical hierarchy, gh
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Geographical hierarchy#Dividing geographical units 7+2
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:How to (index of all "How to" articles) how to, howto
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:How to redirect a page redirect
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Avoid HTML html
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Image policy ip
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Jargon jargon
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Links to disambiguating pages dp, ldp, dablink
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Links to Wikipedia wp
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Listings listings, listingify, al
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Listings#Apartment listings apartment listings, apartment rentals, apt
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Listings#Tour listings tour
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Local spam blacklist spam, blacklist
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Manual of style mos, style
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:No real world threats nrwt, nlt
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:One-liner listings 1liner
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Plunge forward pf, plunge forward
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Policies policy, PO, Policy outline
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Recent changes patrol patrol
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Requests for comment rfc
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Section headers sh
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Sex tourism policy stp, sex tourism
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:တူဝ်ယေႃႈ shortcuts, shortcut
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Star nominations starnom
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:The traveller comes first tcf, ttcf
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Time and date formats tdf
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Travellers' pub pub
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Use boldface to call out important topics bold
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Use italics for emphasis italics
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Vandalism in progress vip
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ပၼ်ၵၢင်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ vfd
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Votes for undeletion vfu
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:What is an article? wiaa, wia, na
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Welcome, business owners wbo
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Welcome, newcomers welcome
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Where you can stick it wycsi, where you can stick it
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Wiki wiki
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Words to avoid wta
ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:Cooperating with Wikipedia wikipedia


Invalid argument for Template:WikivoyageDoc. Please see Template:WikivoyageDoc for usage instructions.