ဢေးသျႃးၼႆႉ ပဵၼ် လိုမ်းယႂ်ႇသုတ်း တီႈၼႂ်းလူၵ်ႈ ၸဵမ် ၼႃႈလိၼ် လႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းယူႇသဝ်း မီးယူႇ 4.4 ပီႇလီႇယႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၶိုင်ႈပၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း တင်းလူၵ်ႈယဝ်ႉ။


ၼႃႈလိၼ် မႄးထတ်း

ဝဵင်းလူင် မႄးထတ်း

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း မႄးထတ်း

ပွင်ႇၸႂ် မႄးထတ်း

ပထဝီႇ မႄးထတ်း

ပိုၼ်း မႄးထတ်း

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ မႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး မႄးထတ်း

တင်း ႁိူဝ်းမိၼ် မႄးထတ်း

တင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း မႄးထတ်း

တင်း ႁိူၼ်း မႄးထတ်း

ပႆတိၼ် မႄးထတ်း

ၸွၼ်ႇ မႄးထတ်း

တင်း ႁိူဝ်းမိၼ် မႄးထတ်း

တင်း ႁိူဝ်း မႄးထတ်း

တင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း မႄးထတ်း

တင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မႄးထတ်း

တင်း ၵႃး မႄးထတ်း

ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ မႄးထတ်း

တူၺ်း မႄးထတ်း

ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း မႄးထတ်း

ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း မႄးထတ်း

ၵဵမ်း ဢေးသီးယႅၼ်း မႄးထတ်း

ႁဵတ်း မႄးထတ်း

တူၺ်း မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႉ မႄးထတ်း

တူၺ်း မႄးထတ်း

ယူႇသဝ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး မႄးထတ်း

လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မႄးထတ်း

ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈ မႄးထတ်း

ၽေးသၽႃႇဝ မႄးထတ်း

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ မႄးထတ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ မႄးထတ်း

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိုမ် ဢေးသျႃး ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လိုမ် လႄႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉၸူးဝႆႉ ပၢႆတၢင်းလၢႆတီႈလၢႆဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။