ၼႃႈလိၼ် မႄးထတ်း

ဝဵင်းလူင် မႄးထတ်း

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း မႄးထတ်း

ပွင်ႇၸႂ် မႄးထတ်း

ပိုၼ်း မႄးထတ်း

ၵၢၼ်မိူင်း မႄးထတ်း

ရႃႇသီႇၽိင်ႈၽႃႉ မႄးထတ်း

ၵူၼ်း မႄးထတ်း

ၽိင်ႈထုင်း မႄးထတ်း

ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း မႄးထတ်း

ဝၼ်းတၼ်း မႄးထတ်း

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ မႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး မႄးထတ်း

လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်း မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ် မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ် မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း ၾႄႇရီႇ မႄးထတ်း

ၸွၼ်ႇ မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ် မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ် မႄးထတ်း

ၶၢတ်ႈရူတ်ႉၵႃး မႄးထတ်း

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မႄးထတ်း

ရူတ်ႉဝႅၼ်ႇဢွၼ်ႇ မႄးထတ်း

ရူတ်ႉသွင်ထႅဝ် မႄးထတ်း

တုၵ်ႉတုၵ်ႉ မႄးထတ်း

ထႅၵ်ႇၸီႇ မႄးထတ်း

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႄးထတ်း

ၶၢတ်ႈရူတ်ႉၵႃး မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်း မႄးထတ်း

တူၺ်း မႄးထတ်း

ဢွင်ႈတီႈၸၼ်ၸႂ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပိုၼ်း ၽႄႈ ၽိင်ႈထုင်း မႄးထတ်း

ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ မူႇၵုၼ် မႄးထတ်း

ၽၢင်မုင်ႈယဵမ်ႈ သၽႃႇဝ မႄးထတ်း

ၶၢဝ်းတၢင်း မႄးထတ်း

ႁဵတ်း မႄးထတ်း

ၵွပ်ႉၾ် မႄးထတ်း

ၵၢင်ပၢင်ႇ မႄးထတ်း

လွင်ႈမိပ်ႇၼူတ်ႈ မႄးထတ်း

ၵဵမ်း ၽိင်ႈငႄႈ မႄးထတ်း

သိုဝ်ႉ မႄးထတ်း

ငိုၼ်းတွင်း မႄးထတ်း

ဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ မႄးထတ်း

လႅၵ်ႈငိုၼ်း မႄးထတ်း

ၸၢႆႇငိုၼ်း တီႈ ၶွင်ႇတႃႇ ယေးငိုၼ်း မႄးထတ်း

ၶႅပ်းၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ မႄးထတ်း

ၶိုၼ်းဢၢၼ်း ၶွၼ်ႇ - VAT မႄးထတ်း

လွင်ႈပၼ်ထိပ်ႉ မႄးထတ်း

ၵႃႈၶၼ် မႄးထတ်း

သိုဝ်ႉၶွင် မႄးထတ်း

လဵပ်ႈႁဵၼ်း မႄးထတ်း

ၵၢၼ်ငၢၼ်း မႄးထတ်း

ၵိၼ် မႄးထတ်း

လွင်ႈတိုဝ်းၵမ် မႄးထတ်း

ၽၵ်းထႆး မႄးထတ်း

တၢင်းၵိၼ် ၸၢႆ မႄးထတ်း

လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႉ မႄးထတ်း

ၼမ်ႉလၢင်ႈ မႄးထတ်း

ၼမ်ႉၼဵင်ႈ လႄႈ ၵေႃႇၾီႇ မႄးထတ်း

ၼမ်ႉဝၢၼ် ထႅင်ႈႁႅင်း မႄးထတ်း

လဝ်ႈ မႄးထတ်း

ပီႇယႃႇ မႄးထတ်း

ၶွင်ဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး မႄးထတ်း

လဝ်ႈၶဝ်ႈ မႄးထတ်း

ဝီႇသၵီႇ မႄးထတ်း

ၼွၼ်း မႄးထတ်း

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး မႄးထတ်း

ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း မႄးထတ်း

Lèse-majesté မႄးထတ်း

လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ မႄးထတ်း

လွင်ႈၽႅတ်ႉလႅၼ် မႄးထတ်း

မုၼ်ၸဝ်ႈ ပွမ် မႄးထတ်း

ၸူၼ် တီႈၼိူဝ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵၢင်ၶမ်ႈ မႄးထတ်း

ၵူၼ်းၶၢႆတူဝ် မႄးထတ်း

ဝဵပ်ႉ မႄးထတ်း

ယႃႈမဝ်းၵမ် မႄးထတ်း

လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႂ်းမိူင်း လႄႈ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ မႄးထတ်း

ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (ၽၢတ်ႉၽွတ်ႉ) မႄးထတ်း

ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႄးထတ်း

တူဝ်သတ်းထိူၼ်ႇ မႄးထတ်း

ပၼ်ႁႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း မႄးထတ်း

လွင်ႈၽိတ်းၵၼ် မႄးထတ်း

ဢိင်ႇသၼ်ႇ လႄႈ သူႇၼႃႇမီႇ မႄးထတ်း

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း LGBT မႄးထတ်း

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ မႄးထတ်း

တၢင်းပဵၼ်ဢဵတ်ႇ မႄးထတ်း

ယႃႈယႃ မႄးထတ်း

လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ မႄးထတ်း

ၼပ်ႉယမ် မႄးထတ်း

ဝႆႈ မႄးထတ်း

ၶူဝ်းၼုင်ႈ မႄးထတ်း

ၽႃႇသႃႇၶိူဝ်းယမ် မႄးထတ်း

ပႄႉၵိၼ် တူဝ်သတ်း မႄးထတ်း

တၢင်ႇၸိူဝ်း မႄးထတ်း

ပွင်ၵၢၼ်လႆႈ မႄးထတ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ မႄးထတ်း

ၽႆးၽႃႉ မႄးထတ်း

ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ မႄးထတ်း

တႄႇလီႇၾူင်း မႄးထတ်း

သမၢတ်ႉၾူင်း / ထႅပ်ႉပလႅတ်ႉ / ဢႄးၶၢတ်ႉ မႄးထတ်း

ၵႂႃႇထႅင်ႈ မႄးထတ်း


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်း မိူင်းထႆး ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း မိူင်း၊ တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇၸူး၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵွင်ႉသၢၼ် ဢွင်ႈတီႈပၢႆတၢင်း လၢႆတီႈလၢႆဢၼ်။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။