ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ထႅမ်းပလဵတ်ႉ လုပ်ႇသၼ်လင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်

ယႃႇပေ ဢဝ်ယုင်ႈယၢင်ႈၵၼ် တင်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ.