ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆးလိၼ်

(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:GH ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

ပၢႆးလိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်တူၺ်း လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း (ဝႃႈ မၼ်ႈမီး ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:လွၵ်းလၢႆးဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတူၺ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း)။ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆးလိၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶပ်ႉၶိုင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၸွမ်းလူၺ်ႈ ပၢႆးလိၼ် ၶဝ် - ဝႃႈ ဢေႇရိယႃႇ ဢၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈပႃး လႄႈ ဢေႇရိယႃႇ တီႈၼႂ်းၶဝ် ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ဢေႇရိယႃႇ လႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၶွင် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆးလိၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွင် ၶွင်ၶဝ် ႁႂ်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႈ။


တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ မႄးထတ်း

လိုမ် မႄးထတ်း

တွၼ်ႈၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း လိုမ် မႄးထတ်း

မိူင်း မႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်း မႄးထတ်း

ဝဵင်း မႄးထတ်း

ၸႄႈတွၼ်ႈ မႄးထတ်း

တိူင်းတၢင်ႇၸိူဝ်း မႄးထတ်း

တူဝ်ယၢင်ႇ မႄးထတ်း

လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ ယူႇၼိတ်ႉ ပၢႆးလိၼ် မႄးထတ်း

ဝဵင်းၸႄႈတွၼ်ႈ မႄးထတ်း

တွင်းမၢႆဝႆႉပၼ် ၸိုဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လႄႈ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မႄးထတ်း

သွၼ်ႉၵၼ် မႄးထတ်း

ႁၢင်ႇၵၼ် မႄးထတ်း

ပၢႆတၢင်း တီႈၵႆ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁွတ်ႈထိုင်လႆႈ မႄးထတ်း

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵွင်ႉၵၼ်ဝႆႉ မႄးထတ်း

တူၺ်းပႃး မႄးထတ်း