ၸႄႈတွၼ်ႈ မႄးထတ်း

ပွင်ႇၸႂ် မႄးထတ်း

ပိုၼ်း မႄးထတ်း

ႁဵင်းလိၵ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၸိႁႃ မႄးထတ်း

ရႃႇသီႇၽိင်ႈၾႃႉ မႄးထတ်း

တူၺ်း မႄးထတ်း

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ မႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ် မႄးထတ်း

တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် သုဝၼ်ႇၼၽူမ်း မႄးထတ်း

တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် တွၼ်းမိူင်း မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း မီႇၼီႇပၢတ်ႉသ် မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်း မႄးထတ်း

ၵႂႃႇတင်း ၵႃး မႄးထတ်း

ၸွၼ်ႇ မႄးထတ်း

တင်း တီႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢဝ်းတၢင်း ၵူၼ်းတင်းၼမ် မႄးထတ်း

ရူတ်ႉလဵၼ်းၵၢင်ႁၢဝ် မႄးထတ်း

မႅတ်ႇထရူဝ်ႇ မႄးထတ်း

သၢႆတၢင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် မႄးထတ်း

တင်း ႁိူဝ်း မႄးထတ်း

ႁိူဝ်းၵႂႃႇၽႂ်း ၸဝ်ႈၽရယႃး မႄးထတ်း

ႁိူဝ်းၵႂႃႇၽႂ်း သႅၼ်သႅပ်ႇ မႄးထတ်း

ထႅၵ်ႇၸီႇ မႄႈၼမ်ႉ မႄးထတ်း

တင်း ထႅၵ်ႇၸီႇ မႄးထတ်း

ထႅၵ်ႇၸီႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉမီႇတႃႇ မႄးထတ်း

တုၵ်ႉတုၵ်ႉ မႄးထတ်း

ထႅၵ်ႇၸီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႄးထတ်း

တင်းရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မႄးထတ်း

တင်း ရူတ်ႉမဵဝ်းၶီႇႁူမ်ႈၵၼ် မႄးထတ်း

တင်း ၵႃး မႄးထတ်း

ပႆတိၼ် မႄးထတ်း

တူၺ်း မႄးထတ်း

ယူင်ႉသၢင်ႈ "ၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ" မႄးထတ်း

ၶၢဝ်းတၢင်း မႄးထတ်း

ႁဵတ်း မႄးထတ်း

ပွႆး မႄးထတ်း

ႁွင်ႈၼမ်ႉ မႄးထတ်း

လွင်ႈမိပ်ႇၼူတ်ႈ မႄးထတ်း

မူၺ်ထႆး မႄးထတ်း

ၶီႇလႅင် မႄးထတ်း

ယူင်ႇၸၢတ်ႈ မႄးထတ်း

လွင်ႈလဝ်ႇမူၼ်ႈ မႄးထတ်း

တၢင်းၵႃႈ ဢႄႇရူဝ်းပိတ်ႉ မႄးထတ်း

လဵပ်ႈႁဵၼ်း မႄးထတ်း

သိုဝ်ႉ မႄးထတ်း

ၵိၼ် မႄးထတ်း

တၢင်းၵိၼ် ၸွမ်းတၢင်း မႄးထတ်း

ၽၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႄးထတ်း

တၢင်းၵိၼ် ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ မႄးထတ်း

ၽၵ်း ၶဝ်ႈၶမ်ႈ မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႉ မႄးထတ်း

ၵူဝ်း-ၵူဝ်း လႄႈ ပႃး ပီႇယႃႇ မႄးထတ်း

ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵေး မႄးထတ်း

ၼွၼ်း မႄးထတ်း

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး မႄးထတ်း

လွင်ႈၽႅတ်ႉလႅၼ် မႄးထတ်း

ၵူဝ်း-ၵူဝ်း ပႃး မႄးထတ်း

လွင်ႈပႄႉၵိၼ် တူဝ်သတ်း မႄးထတ်း

လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း မႄးထတ်း

တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၼမ်ႉ မႄးထတ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ မႄးထတ်း

ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ မႄးထတ်း

တႄႇလီႇၽူင်း မႄးထတ်း

သူင်ႇလိၵ်ႈ မႄးထတ်း

လွင်ႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ မႄးထတ်း

ၵၢၼ်ၽိမ်း မႄးထတ်း

လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယႃႈယႃ မႄးထတ်း

လုမ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မႄးထတ်း

လုမ်းၽွင်းတၢင်လူင် မႄးထတ်း

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ မႄးထတ်း

မိူင်းထႆး ပွတ်းၵၢင် မႄးထတ်း

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း မႄးထတ်း

သၢႆတၢင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ
သုတ်း       ၶျႃႇၶျိူင်းသဝ်းAranyaprathet
သုတ်း       ၶျူၼ်းပူးရီးၽတ်ႉထယႃး
Vientiane (Thanaleng), ၼွင်ၶၢႆးဢယုတ်ႉထယႃး       သုတ်း
သုတ်း       ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃးဢုပူၼ်းရၢတ်ႉၶျ်ထႃးၼီး
ၵဵင်းမႂ်ႇရင်သိတ်ႇ       သုတ်း
သုတ်း       ၼၶွၼ်းပထူမ်Butterworth
ၵၢၼ်ၸၼပူးရီးၼၶွၼ်းပထူမ်       သုတ်း
သမုတ်ႇသူင်ၶၢမ်းသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း       သုတ်း


သၢႆတၢင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ
ၵဵင်းႁၢႆးရင်သိတ်ႇ       သုတ်း
ၼွင်ၶၢႆးသရႃႇပူးရီး       ရင်သိတ်ႇသုတ်း
သုတ်း       သမုတ်ႇပရႃၵၢၼ်တရၢတ်ႇ
သုတ်း       ၼၶွၼ်းပထူမ်ႁၢတ်ႇယႂ်ႇ


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွင်ႈလီလၢႆမဵဝ်း၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်မီးၸၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼင်ႇ ႁူင်းလႅမ်း၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ၊ လွင်ႈၸၼ်ၸႂ် လႄႈ ႁူဝ်ယွႆႈ ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!