မျၢၼ်ႇမႃႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ၼႃႈလိၼ် ၶွင် မျၢၼ်ႇမႃႇ ယဝ်ႉ။

ဝဵင်းထတ်း

 
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်းထတ်း

ပွင်ႇၸႂ်ထတ်း

ၵႂႃႇၸူးထတ်း

ၸွၼ်ႇတူၺ်းထတ်း

တူၺ်းထတ်း

ႁဵတ်းထတ်း

ၵိၼ်ထတ်း

ဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉထတ်း

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးထတ်း

ၵႂႃႇထႅင်ႈထတ်း

ၽိုၼ်ၸိၼမ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼႃႈလိၼ် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် outline လႄႈ လႅပ်ႈတေလူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ဝဵင်းလူင် လႄႈ ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆၼႆၸိုင်၊ ၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႂ်းသၢႆငၢႆ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်တေဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ် ပိူင်ၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈ "ၵႂႃႇၸူး" ၼၼ်ႉ တေၼႄဝႆႉလွၵ်းလၢႆးတၢင်းသဵင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈ တီႈၼႆႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !